کارشناسان


نام و نام خانوادگی:محمد رحیم ریگی                                                                               

سمت:مربی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سابقه خدمت:18 سال و 9 ماه

سابقه فعالیت در آموزشگاه:14 سال

....................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی:غلام جان محتشمی

سمت:مربی بیماریها

مدرک تحصیلی:کاردانی

سابقه خدمت:19 سال و 1 ماه

سابقه فعالیت در آموزشگاه:15 سال

.....................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی:مائده مقصودلو

سمت:مربی پرستاری

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سابقه خدمت:1 سال و 8 ماه

سابقه فعالیت در آموزشگاه:6 ماه

......................................................................................................................................................

نام ونام خانوادگی:فرزانه عبدالله زاده

سمت:مربی کودکان

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سابقه خدمت:4 سال و 7 ماه

سابقه فعالیت در آموزشگاه:1 ماه

......................................................................................................................................................

نام ونام خانوادگی:سلیمه ستاوند

سمت:مربی مادران

مدرک تحصیلی:کاردانی

سابقه خدمت:10 سال 

سابقه فعالیت در آموزشگاه:4 سال

محتوای مرتبط