معرفی مدیریت


 

                                                                                          

 

 

مدیر مرکز بهداشت و درمان چابهار

نام: مصطفی     

نام خانوادگی: احمدی مقدم

تاریخ تولد:  

مدرک تحصیلی: دکترای عمومی

آدرس: چابهار - بلوار امام خمینی - مرکز بهداشت و درمان چابهار - کد پستی: 9971855455

محتوای مرتبط