کارشناسان

نام و نام خانوادگی:مصطفی راشکی

سمت:کارشناس روابط عمومی

تلفن:35321901

آدرس:مجتمع آموزش عالی سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:حجت الله نیک

سمت:کارشناس روابط عمومی

تلفن:35342425

آدرس:چابهار.چهارراه پمپ بنزین دولتی.شبکه و مرکز بهداشت و درمان شهرستان چابهار.ستاد مرکزی


 

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط