بهداشت محیط و حرفه ای


مسئول واحد

نام و نام خانوادگی:پرویز یاراحمدزهی

 

سمت:کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای

 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

 

سابقه خدمت:10سال 

 

تلفن:35338463

 

آدرس:چابهار.چهارراه پمپ بنزین دولتی،شبکه و مرکز بهداشت شهرستان چابهار_ستاد مرکزی

کارشناسان

لیست پرسنل ستادی واحد بهداشت محیط و حرفه ای

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

تلفن تماس

1

مهندس پرویز یاراحمدزهی

کارشناس مسئول بهداشت محیط 

کارشناسی ارشد

35338463

2

آرش ستوده

کاردان    بهداشت محیط

کاردانی

35338463

3

محمد رضا سارانی

کارشناس  بهداشت محیط

کارشناسی

35338463

4

زهره رستمی

کارشناس  بهداشت محیط

کارشناسی

35338463

5

زینب دارابی

کارشناس  بهداشت محیط

کارشناسی

35338463