توسعه شبکه


محتوای مرتبط

مسئول توسعه شبکه

نام و نام خانوادگی: محمد  سرحدی جهانی

سمت:مسئول توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

متولد:  1349

تلفن :

آدرس:چابهار.چهارراه پمپ بنزین دولتی،شبکه و مرکز بهداشت شهرستان چابهار_ستاد مرکزی