مسئول خدمات

نام و نام خانوادگی:مقبول صابری

 

سمت :مسئول خدمات

 

تلفن :35332624

 

آدرس:چابهار.چهارراه پمپ بنزین دولتی،شبکه و مرکز بهداشت شهرستان چابهار_ستاد مرکزی