مسئول امور اداری

نام و نام خانوادگی:هادی جهانتیغ 

 

سمت :مسئول امور اداری

 

تلفن :35332600

 

آدرس::چابهار.چهارراه پمپ بنزین دولتی،شبکه و مرکز بهداشت شهرستان چابهار_ستاد مرکزی