معرفی مدیریت

 

                                                                                          

مدیر شبکه بهداشت و درمان چابهار

نام: ابراهيم      

نام خانوادگی: جنگي زهي

تاریخ تولد:  

مدرک تحصیلی: دکترای عمومی

آدرس: چابهار - بلوار امام خمینی - شبکه بهداشت و درمان چابهار - کد پستی: 9971855455