مسئول واحد

نام و نام خانوادگی:پرویز یاراحمدزهی

 

سمت:کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای

 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

 

سابقه خدمت:10سال 

 

تلفن:35338463

 

آدرس:چابهار.چهارراه پمپ بنزین دولتی،شبکه و مرکز بهداشت شهرستان چابهار_ستاد مرکزی


بهداشت محیط و حرفه ای

محتوای مرتبط