مسئول آموزشگاه

نام و نام خانوادگی:ادریس پاد

سمت:سرپرست آموزشگاه بهورزی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

سابقه خدمت:10سال و 6ماه

سابقه فعالیت در آموزشگاه:10ماه

تلفن:35340459

آدرس:چابهار.بلوار امام خمینی،جنب درمانگاه سینا،مجتمع آموزش عالی سلامت


مرکز آموزش بهورزی

محتوای مرتبط