شرح وظایف

شرح وظايف واحد آموزش و ارتقاي سلامت:

 

vآموزش :

v           تعيين نيازهاي آموزش سلامت جامعه از طريق طراحي برنامه نيازسنجي آموزشي با همكاري كارشناسان برنامه

v            طراحي ومهندسي برنامه هاي آموزش سلامت و  تهيه بسته هاي آموزشي مرکز بهداشت

v           نظارت بر فرآيند طراحي برنامه هاي آموزش سلامت واحدهای مرکز بهداشت

v           مشاركت در طراحي و اجراي بسيج هاي چند رسانه اي وآموزش همگاني

v           پايش ، نظارت ، كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزشي 

 vاطلاعات :

v           جمع آوري تحليل ، و ارائه اطلاعات و گزارش ادواري در زمينه اطلاعات تخصصي به منظور طراحي مداخلات آموزش سلامت

v           ايجاد بانك رسانه واحد آموزش سلامت از طريق دريافت ، آرشيو و ايجاد دسترسي به مواد آموزشي توليد شده

v           برنامه ريزي و تامين تجهيزات توليد رسانه آموزش سلامت

v           شناسايي موسسات برتر در طراحي و چاپ و توليد رسانه

v           هدايت و نظارت بر فرآيند توليد و انتشار و ارزشيابي مواد و رسانه هاي آموزش سلامت

v           اطلاع رساني در زمينه مواد آموزشي دريافت شده به متقاضيان

v           نظارت بر فرآيند توليد و توزيع رسانه هاي آموزش سلامتواحد ها 

vارتباطات:

v           نظارت و هدايت برنامه هاي ارتباطي و آموزشي ارتباطي و آموزشي از طريق عضو يت كميته هاي هماهنگي درون بخشي و پيگيري اجراي مصوبات در مرکز بهداشت

v           توسعه ارتباط برون بخشي و بازاريابي اجتماعي سلامت از طريق شناسايي ، طبقه بندي و جلب مشاركت افراد و گروههاي حامي سلامت همچون موسسات مردم نهاد

            

v           برنامه ريزي ،‌اجرا و ارزشيابي جشنواره ها و مناسبت هاي سلامت در مرکز بهداشت

v           جذب ، سازماندهي و توانمندسازي رابطين سلامت اعم از سازمان ها و ادارت در جهت ارتقاي سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع در سطح مرکز بهداشت

v           شناسايي ، طبقه بندي و جلب مشاركت رسانه هاي جمعي در راستاي ترويج مفاهيم سلامت در جامعه

v           بررسي نقش ،‌دسترسي ،‌استفاده و اثر بخشي رسانه هاي جمعي در آموزش و ارتقاي سلامت مرکز بهداشت

v           پايش ، نظارت ،‌كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزش سلامت             

 

vسمعي بصري :

v           آماده سازي تجهيزات سمعي بصري براي برگزاري برنامه هاي آموزش

v           نگه داري و مراقبت از تجهيزات فضاهاي آموزشي

v           برنامه ريزي و زمان بندي استفاده از فضاها و تجهيزات آموزشي مرکز بهداشت

v           توزيع رسانه هاي توليدي يا دريافت شده توسط مرکز بهداشت

v           تهيه گزارش ازبرنامه هاي آموزشي ، مناسبت ها و ... 

 

v           در بخش آمار:

v           جمع آوري كليه فعاليتها ي آموزشي ستاد ومراكز بهداشت تابعه

v           تجزيه وتحليل وتهيه گزارش عملكرد هر سه ماه يكبار

 

v           نظارت بر بهبود كيفي عملكرد هاي ارسالي


آموزش و ارتقاء سلامت

محتوای مرتبط